دانلود رایگان رمان معشوقه رئیس pdf از فاطمه صالحی 


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رایگـان رمان معشوقه رئیس pdf از فاطمه صالحی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF        

 موضوع رمان: عاشقانه/ازدواج اجباری/مافیایی

     خلاصه رمان معشوقه رئیس

برکه دختر بی پناه یکی از اعضای باند برای محافظت ازجون پدر و برادرش مجبور مـیشـه معشوقه رئیس

یه باندخلافکـار بشـه مسیح سردستـه باند مافیا برکه رو به عقد موقت خـودش در مـیاره و برکه مجبوره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان غوطه در گرداب

دانلود رمان هیس

دانلود رمان پرنسس رویایی من

قسمت اول رمان معشوقه رئیس

هیچی نمـی گفت و منتظر بود اول من شروع به صحبت کنم….

یه سیگـار دستش بود و پشت به من رو به پنجره بیرون رو تماشا م یکرد

حتی به سمت من برنم یگشت تا نگـام کنه…!!

سرفه مصلحتی کردم که بالفاصله مسی ح گفت : بگو مـیشنوم…

صداش به شـدت خشک و جدی بود و همـین باعث مـیشـد یکم بترسم…….

با هول و ترسی که واقعا داشتم گفتم : خـودتـون مـیـدونی ن برا چی اومدم اینجا ….

مسیح گفت : گفتـه بودم که نم یشـه…!!!

مـیـدونستم ای ن حرفو مـیگـه مثل چندین بار قبل ولی من

بایـد هر جور شـده تـو سازمان باشم پس با لحن

ملتمسی گفتم : خـواهش مـیکنم من مـیخـوام تـو سازمان باشم….

مسیح گفت : سازمان جای تـو نیست…!!!

اه لعنتی همش ساز منفی م یزنه ولی من عمرا از

موضع خـودم کوتاه ب یام : من از پسش برمـیام خـواهش

مـیکنم بزار ین من هم تـو سازمان جزوی از شما باشم…!!

با لحن مسخره ای گفت : چند سالتـه؟؟

با استرس گفتم : ۲۲سالمه

صدای پوزخند و بعد صداش اومد که مـیگفت : برای

بودن تـو سازمان بچه ای م یفهمـی؟؟ !!!

تـو که قوان ین سازمان رو م یـدونی حتی پسر تـو ای ن

سن نیست و همه پسرا باالی ۲۵سالن همونجور که

مـیـدونی تعداد دختر خی لی کمه که اونم سناشون باالی

۳۰عه بعد تـو چطور….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان