دانلود رمان آهوی من pdf از مریم۸۸۲ با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آهوی من pdf از مریم۸۸۲ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم۸۸۲ مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آهوی من

داستان در مورد پسری هست که قلبش پر از کینه شـده و به هیچ دختری اجازه ورود به

این قلب را نمـی ده تا اینکه با دختری اشنا مـیشـه که این دختر با بازیگوشی و کـارهاش

باعث مـیشـه پسر داستان عاشق بشـه ولی اتفاقاتی مـی افتـه که   وای به روزانتقام……همه راغارنشین خـواهم کرد

بالذت وشوق کودکـانه ای دستاشوبهم کوبیـد-ایول ددی جونم من عاشق کورسم

–کی گفتـه قراره روتـوشرط ببندم؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان آهوی من

–مـگـه من چمه؟

–چت نیست؟لباشونیگـامثل بچه های دوساله آویزونه

–دامون حال بده دیگـه جون غزل…

_ درد دامون و مرگ یه باباگفتن اینقدسختـه که به اون زبون درازت نمـیاد؟

–چیکـاکنم؟هیج جوره تـوکتم نمـیره به مردی که بیست وچهارسالسال ازم بزرگـه بگم بابا

–پدربودن به سن نیست به زحمت البتـه چون تـوعقل وشعورت نمـیکشـه نمـیفهمـی این چیزارو مثل بابات خلی

–راستشوبگو..خـودت مـی خـوای رقـیبم بشی؟

–نه بابا،من که پیرشـدم دیگـه این چیزاواسه شماجووناست ..فک کن مـی خـوام

رویکی شرط ببندم که جنمشو داره آموزش دیـده ی خـودم مـینی دامون،دامون درابعادکوچیک تر ..ببنددهنت ومـگس نره تـوش

–تااون جایی که من یادم مـیاددانش آموزی به جزمن نداشتی…

باشیطنت دخترانه ای که ازمادرش به ارث برده بودچشماشوریزکردوگفت-دختره؟

–فضولی نکن مـیفهمـی

–وای دامون نکنه ….تعلیم دادی؟

–دیگـه نه دراون حد آدم مثل خـودمون.

–مـگـه …… حیوان خـوب اونم آدم

–مـیزنم روترمزپرتت مـی کنم تـوبیابوناا

سپس خیلی آرام نجواکرد-چموش

تامقصدیک کلام هم لب بازنکردولی کلی سوال ومسئله ی جورواجوردرمغزکوچیک فندقـی اش درنوسان بود

باصدای جیرترمزبالذت به پیست نگـاه کردبدون مکثی پیاده شـدامادامون دردلش دعادعامـی کرد

بتـوانداین بغض لعنتی راسرکوب کندباچشمانی سرخ شـده نگـاهی دلتنگ به ماشین مشکی رنگ انداخت

عجیب نبوداگرجای خالی اش همه جاحس شودعجیب نبودکه صدای خنده…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان