دانلود رمان آوازه pdf از مریم سادات نیکنام با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آوازه pdf از مریم سادات نیکنام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم سادات نیکنام مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آوازه

برهان خستـه از کشمکش های موجود در خانواده راهی تـهران مـیشـه تا سر نوشت جدیـدی رو

برای خـودش رقم بزنه. مردی عاقل و تـوانمند که به سرعت پیشرفت مـیکنه و جایگـاه

خـودش بین رقبا پیـدا مـی کنه. ولی این وسط سر و کله ی زن جوانی پیـدا مـیشـه

که به کلی مسیر زندگی برهان رو تغییر مـیـده. زنی که پشت حضورش معمای

بزرگی خـوابیـده و برهان بایـد این معما رو حل کنه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شکیبا باش گیسوی پاییز

قسمت اول رمان آوازه

مقابل آینه ایستاد و شانه به موهایش کشیـد، کمـی بلند و نامنظم شـده بودند ، در اولی ن فرصت حتما

بایـد سرو سامان ی به اوضاعشان مـیـداد و به قولی ردی فشان مـی کرد

فرامرز کماکـان حرف مـی زد و بدون خستگی رو ی مغزش پی اده روی م یکرد

از داخل آینه نگـاهی به چهره ی خـونسرد و فک بدون خستگ ی اش انداخت

عجب استعدادی داشت؟ اگر این همه انرژی را جای دیگر و روی زمـینه ای دیگر صرف م یکرد بدون

شک دانشمندی، چهره ای ماندگـاری، استادی چیزی مـی شـدپاهایش را

به شکل ضربدری گذاشتـه، دست به سینه به دیوار پشت تکیه زده و مخاطبش را از پشت

سر مورد حمله قرار داده بود

نگـاهش را گرفت و به شانه ی داخل دستش داد

نه خیر، واجب بود که در اسرع وقت سری به آرایشگرش بزند و ترتی ب این همه بی نظم ی را بدهد،

این موها دیگر مو بشو نبود، بلند شـده بود و هیچ رقمه نظم نم ی گرفت

فرامرز نفس ی گرفت و سیخ ایستاد

_ خالصه که جونم برات بگـه ، آره داداش ! به قول بابا بزرگ خداب یامرزم “

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان