دانلود رمان آیا او یک مرد هست؟ pdf از سینگل به گور لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آیا او یک مرد هست؟ pdf از سینگل به گور لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سینگل به گور مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آیا او یک مرد هست؟

آرین پسری که برای انجام ماموریتی خـودش رو شبیه دخترا مـی‌کنه و به خـوابگـاه دخترونه مـی‌ره و..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برنده کیه

قسمت اول رمان آیا او یک مرد هست؟

به نگـهبانی که رسیـدم، آب دهنم رو بی صدا قورت دادم.

کـارتم رو از جیب مانتـوم بیرون کشیـدم و به نگـهبان پیر دادم.

به ساکی که تـو دستم بود خیره شـدم.

امـیـدوارم بتـونم این نقشـه رو عملی کنم.

دستـهی ساک رو تـو دستم فشردم.

بایـد مراقب مـیبودم؛ نبایـد کسی از این که دختر نیستم

خبردار مـیشـد.

با صدای نگـهبان به خـودم اومدم.

– بفرمایین خانوم.کـارت رو پس گرفتم و تشکر کردم.

نگـهبان مسئول خـوابگـاه رو صدا زد و بهم گفت:

– دخترم، مـیتـونی چند لحظه صبر کنی؟

سرم رو به نشونهی بله تکون دادم.

کمـی منتظر موندم، مسئول خـوابگـاه که یه زن اخمو بود و

بهش مـیخـورد حدودای چهل سالش باشـه، من رو همراه

خـودش به داخل خـوابگـاه برد، اتاقم رو نشونم داد و رفت.

نفس راحتی کشیـدم و وارد اتاق شـدم.

همـین طور به دور و بر داشتم نگـاه مـیکردم، که یکی با

سر رفت تـو ممههای قالبیم.

با تعجب به اون فرد نگـاه کردم.

چند لحظهای گذشت ولی همچنان سرش رو بی حرکت

همون جا نگـاه داشتـه بود.

عجب! انگـار جای سرش خیلی راحتـه، یعنی ازش بپرسم

که آیا چیزی کم و کسر نداری؟

صدام رو صاف کردم و گفتم:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان