دانلود رمان ارث پدری pdf از کیمیا صباغ/محدثه صبوری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ارث پدری pdf از کیمـیا صباغ/محدثه صبوری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان کیمـیا صباغ/محدثه صبوری مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/طنز/کلکلی/غمـگین

خلاصه رمان ارث پدری

رمان در مورد دختریه به اسم غزل که به علت مرگ مادرش سر زا از نظر پدرش

قاتل مادرشـه دختری که از پدر فقط یه حساب ملیاردی و یه شرکت بزرگ به ارث رسیـده…..

ولی مسیر زندگی جوری پیش مـیره که باعث مـیشـه غزل هم بتـونه طعم

شیرین عشق و خـوشبختی رو بچشـه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بن بست منا معیری

قسمت اول رمان ارث پدری

سر درده شـدیـدی داشتم

صدایه اهنگ تـو گوشم اکو مـیشـد و حالمو بد تر مـی کرد

دوس داشتم برم یه جایه ساکتـو اروم

اما خیلی خـوردم و نمـی تـونم پشت ماشین بشینم

به سمممتـه مهران رفتم بایـدمـی گفتم منو

برسممونه خـونه حون حالم خـوب نیسممت

دیگـه طاقت موندن ندارم مهران باشنیـدن درخـواستم گفت

مهران:باشـه برولباساتـوبپوش

من:باشـه رفتم

زیادمست نبودم بیشترحالم خـوب نبودبه

سمت اتاقـی که لباس هاتـوش بودرفتم

باهزارمکـافات لباسمماموضوک کردم اماده

شممدنم ۲۰دقـیقه ای طول کشممـیـدکه

ب خاطره نداشمممت نه ت عادل بود

هوووا تامن باشمممم ز یاده روی نکنم

حاالفرداشممرکتـوحی کـارکنم اه اه همش

گیروگرفتارم باهمـین حرفاوغرزدن ها به

سمت درحیاط مـیرفتم جایی که ما شین پارک

بود مهران پ شت فرمون ن ش ستـه

بودسوارماشین شـدم وگفتم

من:زودباش مهران یه دیقـیقه دیگـه بمونم کرشـدم
مهران :باشـه بابادارم مـیرم دیگـه ب عدازنیم سممماضت

رسممـیـدیم جلودرض مارت ،ض مارت بزرگی که ارث پدری

بودپدری که یه اسممم بودیه حسمماب

بانکی پرناخـواسممتـه تـوضالمه مسممتی زدم

زیرگریه پدری که نفهمـیـدمن رباط نیسممتم

تد دخترشممم محبت مـی خـوام پول

دوای دردام نیسممت حواسممم به مهران

نبودکه داشممت باتعم نگـام مـیکردح

داشممت بایـدم تعم مـیکردمنی که کوه

غروربودم بی احسمماس وسممنگدل

بودمـیعن ازبچگی این طوری بودم

چون

مثل پدرم شـده بودم بدون خداحافظی

پیاده شم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان