دانلود رمان اشک خورشید pdf از پانیز میردار با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اشک خـورشیـد pdf از پانیز مـیردار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پانیز مـیزداز مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/فانتزی/تخیلی/هیجانی

خلاصه رمان اشک خـورشیـد

موضوع درباره مدرسه جادوگری که قوانین خـودش رو داره و دو اصل جادوگر از هم جدا هستند و

فقط اجازه جنگ باهم رو دارند…..اما ایسا فرشتـه پاکی ها در بین نبرد با سلفوس

شیطان اتشین مـیفهمد که نمـیتـواند به او صدمه بزند در واقع نیرویی مانع

جنگ ان دو مـیشود جوری که هیچ کدام نمـیتـوانند بجنگندو به هم صدمه وارد کنند……

و این موضوع افسانه قدیمـی رو دوباره زنده مـیکنه و باعث..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سوگند به دست هایت

قسمت اول رمان اشک خـورشیـد

ايسا:
-چي؟؟؟؟خـواهش ميکنم ملکه همچين چيزي ممکن نيست!

-ايسا خـواهش نکن هيچي به من مربوط نيست اين تصميم با راي شورا گرفتـه شـده…

سرمو به چپ و راست تند تند تکون تکون دادم و گفتم:

اومد نزديک تر و دستم رو تـو دستش گرفت دستم طاليي شـد طاليي شـدن

دستم به خاطر گرده هاي طاليي وجودنه به شورا بگين

دوباره تصميم بگيرن شوخي که نيست پاي جون من طرفه

ملکه اس ملکه اگـه يه جايي بشينه يا دست کسي رو

بگيره خالصه هر تماسي داشتـه باشـه اين گردها درون اون

ادم و محيط اطراف رو بررسي ميکنند و اگـه داراي سياهي

بود از ملکه حفاظت ميکنند…اينکـار ملکه هميشـه منو

شاد ميکرد و بهم انرژي ميداد ولي اينبار نه حتي ارامش چشماش بيشتر بي قرارم ميکرد…

اصرار بي فايده اس بهتره برگردي به اتاقتتـو ميدوني قوانين چي ميگن

قوانين براي ما و دنياي ما الزمه و اين قانونه، ايسا شورا از تصميمش برنميگرده

اصرار بي فايده اس بهتره برگردي به اتاقلب ورچيده به سمت در رفتم لحظه

اخر با چشماني که نااميدي و برق اشکي که از ترسم بود در ان موج ميزد

برگشتم و گفتم:..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان