دانلود رمان انتقام pdf از شبنم آهنین جان با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انتقام pdf از شبنم آهنین جان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شبنم آهنین جان مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان انتقام

مهسا و مهتاب دو خـواهر که در کنار خانواده اش زندگی مـی کردند؛ مهسا دختر بزرگ

خانواده با یک اشتباه کوچک به قتل مـی رسد و این از دیـد خـواهرش مهتاب پنهان

نمـی ماند مهتاب که مـی داند قاتل کی هست به دنبال انتقام مـیرود تا اینکه با مـیلاد

روبه رو مـی شود و زندگی مهتاب به طور کل تغییر پیـدا مـی کنند و با حقایق رو به رو مـی شود….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بازی با عشق شبنم آهنین جان

قسمت اول رمان انتقام

دوباره بوی خاطرات گذشتـه مشامم را قلقلک داد و مرا به دوباره گشودن دفتر خاطرات گذشتـه ناچار

کرد. با زدن اولین ورق، همه ی زندگی گذشتـه ام مثل نوار فی لم در مقابل چشم هایم ظاهر شـد و من

به خـوب ی مـی دانستم که با گذشت آن روزها چقدر درد مـی کشیـدم و تالش م ی کردم به ب ی گناهی

کسی که او را ب یشتراز خـودم دوست داشتم و مثل چشم هایم به او اعتماد کرده بودم. چقدر جنگیـدم

تا به اینجایی که هستم برسم اما به خـوبی فهمـیـدم اراده ی و خـواستـه ی انسان دست خـود اوست و

کسی در این دنی ا نم یتـواند به اجبار کـار ی را انجام دهد که به آن مـیل و عالقه ی ندارد. من جنگیـدم

برای عزی زترین کس زندگی،

برای کسی که شب تا صبح سرم را در آغوش مـی گرفت و مرا با حرف های آرامبخش وشی رینش تسال

مـی داد. کسی که اسم خـواهر ورد زبانش بود، اما بعد از فهم یـدن کل ماجرا فهمـیـدم که از او یک

خـواهر ی ساختـه بودم که در زندگ ی من نقش چندان خـوبی….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان