دانلود رمان این چند نفر pdf از معین.ج با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان این چند نفر pdf از معین.ج با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان معین.ج مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان این چند نفر

زندگی دو جوان دانشجو که با استاد خـودشان در یک خانه اجاره ایی زندگی مـیکنن و

در همـین خانه عاشق مـیشوند و زندگی مـیکنند و حوادث را یک به یک حل مـیکنند و اما…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دروغ دو نفره

قسمت اول رمان این چند نفر

پارسا:استاددددده

شـهرزاد:مرض درست صحبت کن این چه طرز صحبتـه

پارسا:اخه استاد دخترها اینطوری صداتـون مـیکنن دیـدم قشنگـه منم گفتم امتحان کنم شایـد جواب داد

شـهرزادیه خنده ای مـیکنه شروع مـیکنه به صحبت:حاال چی مـیخـواستی بگی؟

پارسا:مـیشـه هفتـه بعد امتحان نگیرین؟چون خیلی زیاده استاد اینی که تـو سر ما هم هست مغزه

گنجایش این کتاب به این سختی رو نداره

شـهرزاد:نه اصال نمـیشـه بایـد حتما امتحان بدین پایین پونزده هم برام قابل قبول نیست بعدش اقای

محمودی)پارسا(شماهم اگـه مثل بچه های دیگـه مـیخـوندی اینطوری نمـیگفتی از وضع نمراتت معلوم

پایین ترین نمره کـالسمـی

پارسا:پونزده استاد؟اخه حداقل مـیگفتین ده بعدش کی مـیگـه من نخـوندم من خـوندم ولی مطلب هایی

که من خـوندم این رو نشون نمـیـده که من بلد نیستم بلکه همه چیز رو نمـیتـونم تـو کـاغذ بنویسم

شـهرزاد:اوال که بله پونزده هرکی هم کمتر بشـه خـودش بره این واحد رو با من حذف کنه دوما اقای

محمودی من از شما امتحان شفایی مـیگیرم از بقـیه کتبی تابتـونیـد راحت دانستـه هاتـون به ما تـوضیح بدیـد

پارسا اروم زمزمه کرد:وای بدبخت شـدم

پارسا:استاد نه همون کتبی با بقـیه امتحان مـیـدم

شـهرزاد:نه شما شفایی مـیـدی بچه هاکـالس تموم شـده مـیتـونین برین

پارسا از تـه کـالس غرغرکنان مـیاد به طرف فرهادکه داره مـیخنده پارسا:مرض چرا داری مـیخندی؟

فرهاد:کوفت مردیم از خنده دلقک جان فقط من عاشق اون لحظه اییم که مـیخـوای امتحان بدی تـو

پارسا:ساکت ساکت خـودم به ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان