دانلود رمان با من بمون pdf با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان با من بمون pdf وفا/بهار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان وفا/بهار مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یــه دخـتــر از جنــس بلــور
بـــا یـــه احســاس پـــاک
یــه پســـر از جنـــس غرور وخــودخــواهـــے
یــه فــرار از جنــس تــرس
یــه عــشــق پر تـــنــش
محیــای ســـرزنــده داســتانــمون
عــاشــق راشــای مغــرور و خــودخـــواه ما مـیــشــه
راشــایــی کـــه بــا همـــه ی غـــرورش عــاشــق محیــا مـیــشـه
اونا مجبـــور مـیـــشـــن فـــرار کـــنــن
محیــا فــکر مـیکــنه خــوشــبخـــتـه
امــا یـــه اتـــفـــاق
همــه چیـــز بهـــم مـیـــریزه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان