دانلود رمان بوسه بر زندگی لعنتی pdf از صاحب عشق با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بوسه بر زندگی لعنتی pdf از صاحب عشق با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صاحب عشق مـیباشـد

موضوع رمان ازدواج اجباری/معمایی/هیجانی/عاشقانه

خلاصه رمان بوسه بر زندگی لعنتی

داستان زندگی دختری که به اجبار از ۸ سالگی از خانواده اش جدا مـیشـه و

با عنوان عروس پا به خـونه ی عموش مـیذاره !

پسری با خـوی و اخلاق های غربی وارد زندگیش مـیشـه و

اتفاقات غیر قابل باوری پیش مـیاد !

تـوجه این داستان مثل ازدواج های اجباری و همخـونه های تکراری نیست!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان بوسه بر زندگی لعنتی

با صدای داد مامان ، از خـواب پریـدم

مامان خداااایا، به خاک سیاه نشوندیم! شرووووین!

ترسیـده از حرفاش از جام بلند شـدم و به سمت در

خـونه پرواز کردم مامان رو وسط حیاط با چادر آزاد

دورش آشفتـه دیـدم با متـوجه شـدن حضور من

دستاشو با ناله برای بغل کردنم باز کرد دل آراااا

چشمام بی اراده از اشک خیس شـد خـودمو تـو

آغوشش پرت کردم و زمزمه وار اسمشو صدا زدم مامان

ضجه زد دل آرا بابات ، بابات

ترسیـده به اطراف حیاط نگـاه کردم ، بابام صبح خـونه بود ، بابام بود ولی عصبی بود

هق هق هام بلند شـد مامانی ! کو بابام

با دستاش به موهاش چنگ زد

داد زدم نککککن!

مامان مـیون هق هق هاش گفت بابات بابات

تند از جام بلند مـیشم ، ضربان قلبم تند زد

فریادی از ترس زدم که در تند باز شـدو چهره ی الیاس نمایان !

مات و مبهوت به دیوار مقابلم خیره شـدم و زیر لب اسم مامان رو زمزمه کردم

الیاس به سمتم پا تند کرد و نگران پرسیـد دل آرا ؟ خـوبی ؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان