دانلود رمان بیگانگی pdf از مرضیه یگانه با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بیگـانگی pdf از مرضیه یگـانه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه یگـانه مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیگـانگی

نگـاهم به آراز بود و با نوک ناخن انگشتان دستم داشتم دولبه ی چادری که

تـوی دست گرفتـه بودم ، را پاره مـی کردم . سرش سمت من بالا آمد و مقابل نگـاه خانم هجرتی گفت :

_خانم آذین مـگـه من به شما نگفتم فقط از کسبه ی محل اطلاعات کسب کنیـد ؟…

شما رفتیـد از شاگردان نقاشی استاد برهانی هم پرس وجو کردیـد ؟

دلم مـی خـواست شب وقتی به خانه برگشت ، تـوی بشقاب غذایش یک

قاشق فلفل قرمز خالی مـی کردم تا مقابل نگـاه خانم هجرتی با من اینطوری صحبت نکند .

لبانم را به زور روی هم مـی فشردم و گـاهی از درون ، پوست لبم را زیر دندان مـی گرفتم .

حوصله ی جواب دادنم نبود تا باز بحث ادامه پیـدا کند اما همـین که خانم هجرتی

پرونده ای که در مـیان دستش بود را سمت مـیز آراز برد و گفت :

_با اجازتـون جناب سروان … من پرونده را تکمـیل کردم اگر ملاحظه کنیـد ببرم پیش سرگرد سرمد .

نگـاهی به تک برگ درون پوشـه انداخت و گفت :

_بله …مشکلی نیست .

خانم هجرتی که سمت در اتاق رفت و ” با اجازه ” ی بلندی گفت و در بستـه شـد .

چشمانم را برای آراز تنگ کردم .اما سرش را پایین انداختـه بود و دقـیق شـده بود روی پرونده و گزارش من .

حرصم بیشتر شـد .قدمـی جلو رفتم و دست دراز کردم سمت برگـه ی گزارش و

خـواستم از زیر محدوده ی نگـاهش انرا بردارم که سرش را بالا آورد و یکی از

آن ابروان پهنش را برایم بالا انداخت و نیشخندی زد و مچ دستم را گرفت :

_زرنگی نکن …تـوبیخت سر جاشـه .

-آراز خیلی دستـور مـی دی ها …کـاری نکن صبرم لبریز بشـه .

-بهت گفتم خـونه ، تـو دستـور بده ، اداره من …ناسلامتی اینجا سروانم ها .

لبم را کج کردم و گفتم :

_جناب سروان ! … گزارشم حرف نداشت اینو خـود تـو هم مـی دونی .

اینبار خط لبخندش کور شـد و همان اخم روی صورتش ماند .

دستش را بالا آورد و نوک انگشت اشاره اش را به پیشانیم زد :

_کله شق …آخرش واسه این گزارش های جنجالی ات جون خـودتـو به خطر مـیندازی …

طرف مشکوک به قاچاق اعضای بدنه ، مـی فهمـی ؟!

-خب باشـه …من فقط خـودمو یه شاگرد نقاشی معرفی کردم ، خـواستم بپرسم

کلاس های نقاشی اش چند جلسه است و کجاست و هزینه اش چقدره ؟

 

پارت گذاری رمان در کـانال دنیای رمان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان