دانلود رمان تاراج عشق pdf شمیم حجازی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تاراج عشق pdf شمـیم حجازی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شمـیم حجازی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/ازدواج اجباری

خلاصه رمان تاراج عشق

راجبه دختر شیطووونی به اسم نفسه چیزی ازعاشقـی نمـیـدونه و تاحالا تجربش نکرده

تـوی مسافرت با پسری اشنا مـیشـه ک مسیر زندگیشو عوض مـیکنه….

پایان خـوش///////////
دانلود رمان آخرین داستان عشق پگـاه رستمـی فر

متن اول رمان تاراج عشق

دختری که روی پای خـود ایستاد و زیر بار حقارت نرفت…

نابرادری که قاتل شـد و اعدام شـد…

دختری هم لکه دار شـد…

و مردی برای انتقام برخاست و هدفی جز به تاراج بردن جان و روح ”یغما“ ندارد

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻮد.

ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ…

و آن ﺣﺪﯾﺚ آب زﯾﺮ ﮐﺎه ﺧﻮب مـی داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﻪ شلوغیه وحشتناکی اﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺑﻪ دور و اطرافم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم…

ﭘﺮوازش ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد…؟

ﻣﺮدی ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺑﺎ ﭼﻤﺪان ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﻦ آروم ﺳﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺬﺑﻪ اش زدم.

ﻋﺠﺐ خـوشتیپ ﺑﻮد ﺑﯿﺨﯿﺎل اﯾﻦ ﺟﺬابیت ﺷﺪم و ﺑﺎز ﻣﺮدﻣﮏ

ﭼﺸﻤﻢ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.

دﺳﺘﻢ را در ﻫﻮا ﺗﮑﺎن دادم:

ﻣﺤـﻤﺪ… ﻫـﯽ… ﻣﺤـﻤﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد…

اﺧﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺎن مـی داد ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ آﻣﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﻤﺶ را ﺳﺎﻃﻊ مـی کرد ﮔﻔﺖ:

اول اون یک وﺟﺐ ﺷﺎلت رو ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ یک ﺑﺎره ﻧﮑﻦ ﺳﺮت دﯾﮕﻪ.

ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺶ زدم و دﺳﺘﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻟﻢ رﻓﺖ و ﺗﺎ اﺑﺮوﻫﺎﯾﻢ ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪم.

ﺧﻮﺑﻪ؟

ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺧﻤﺶ ﺧﻨﺪه ى آراﻣﯽ ﮐﺮد و با هم دیـدو بازدیـد کردیم…

ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻨﺪق ﺧﺎﻧﻮم؟

ﻋﻘﺐ رفتم: آره خـوبم… بیا حدیث تـو ماشین منتظره.

ﻣﺤﻤﺪ: ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪ.

ﮔﺮﻓﺖ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان