دانلود رمان تکرار بی شباهت pdf از fateme لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تکرار بی شباهت pdf از fateme لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان fateme مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تکرار بی شباهت

آیـدا دست به کشف بزرگی مـی‌زنه. کشفی که به خاطر اون پدرش رو از دست داد و حالا اون مـی‌خـواد

خطر کنه و تا آخرش بره. سیلوِرنا، سیاره‌ای ارزشمند که علائم حیاتی اون شبیه زمـینه و حالا به دست

دختری کشف شـده. آیـدا در حال آموزش دیـدنه که پا به اون کره بذاره. آیا کسی روی اون سیاره‌ی جدیـد

زندگی مـی‌کنه؟ آیا ما انسان‌ها تنها هستیم؟ آیا ممکنه زمـین دومـی وجود داشتـه باشـه؟ هیچ‌کس نمـی‌دونه.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آواره

قسمت اول تکرار بی شباهت

هیچکس به من نگفت اشتباه کردی، همه گفتند خدا نخـواست.

مـیترسم از آن دنیا، نه برای مرگ.

مـیترسم بروم کنار خدا بایستم. با چشمهای پر از آب نگـاهش کنم و بپرسم:

– چرا نخـواستی؟!

در آغوشم بکشـد و بگویـد:

– من بیشتر از تـو مـیخـواستم، تـو نخـواستی. تـو تالش نکردی. تـو نجنگیـدی. تـو اشتباه کردی.

مـیترسم از آن دنیا. مـیترسم از این جوااز سازمان بیرون اومدم. از کـارم مطمئن بودم.

مطمئن بودم که وجود داره. چند روز دیگـه هم جوابش مـیاومد و من یک کـاشف بزرگ

مـیشـدم. کلیـد انداختم و وارد خـونه شـدم. بوی قرمهسبزی همهی خستگیم رو از تنم

درآورد. مامان رو بلند صدا کردم که سراسیمه از آشپزخـونه بیرون اومد. یک دستش

کفگیر بود و دست دیگـهاش قاشقـی که به خـورشت آغشتـه شـده بود.

_ یواشتر دختر، الهه امتحان داره. بچهام حواسش پرت مـیشـه.

– اِ؟ شرمنده. قرمهسبزی داریم؟

_ آره. رفتی؟ چی شـد؟ چی گفتن..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان