دانلود رمان حافظه شخصی pdf از رها امینی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حافظه شخصی pdf از رها امـینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رها امـینی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی/اجتماعی

خلاصه رمان حافظه شخصی

سایه موهوم گذشتـهای که دو سال از آن مـیگذرد، روی زندگی رها موحد افتاده و

روابطش را با پدرش خدشـهدار کرده است

درست زمانی که سرنوشت در حال رو کردن دست دیگری ست، سایهها به مرور کنار

مـیروند و همه چیز را تغییر مـیـدهند و در این مـیان؛ آریان، پسری که به طرز عجیبی

همـیشـه در کنار رهاست، بی آنکه هویتش معلوم باشـد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لعبت رمنده

قسمت اول رمان حافظه شخصی

به آرامـی چتریهام رو کنار زدم تا فضا رو بهتر ببینم نفس عمـیقـی که مـیکشم پر

مـیشـه از بوی قهوه فرانسوی؛ همون قدر تلخ، همون قدر خاص

با لبخند وارد کـافیشاپ شـدم و نگـاهم بین مـیزهای پر و خالی چرخ خـورد اما

ندیـدمش مچ دستم رو برگردونم تا ساعت رو ببینم هشت و نیمه و ما ساعت

هشت قرار داشتیم ابروهام با گیجی به هم نزدیک مـیشـه نکنه رفتـه؟ !

– اگـه طرف نیومده ما مـیتـونیم در رکـابت باشیم ها!

سرم به چپ چرخیـد دو پسر با سبیلهای تازه جوانه زده و چشم هایی براق که

داشتن با نگـاهشون دعوتنامه مـیفرستادن همـینه دیگـه! با مانتـو شلوار ساده مشکی

و مقنعه خاکستری رنگ و بدون یک مثقال آرایش، قشنگ شبیه دختر دبیرستانیها

شـدم چشم غرهای بهشون رفتم و گوشیم رو در آوردم شمارهاش رو بگیرم که یه

آقایی کنارم ایستاد

 شما خانم موحدی؟با تعجب سری براش تکون دادم و اون با دست به طبقهی باال اشاره کرد

– دوستتـون باال منتظر شماست

آروم از پلهها باال رفتم و تـه دلم خـوشحال شـدم که با وجود تاخیرم هنوز اینجاست

و نرفتـه فضای باالیی کـافی شاپ از پایین کوچک تره، اما خـوشگلتر و مدرنتر

نگـاهم دست از کنکـاش دیزاین مشکی زرشکی کـافه …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان