دانلود رمان خانزاده هوس باز pdf از نامشخص لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خانزاده هوس باز pdf از نامشخص لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان خانزاده هوس باز

ﺑﺎﯾد ھﻣﺳر ﺧﺎن زاده ﺑﺷﯽ

ﺑﺎ ﭼﺷﻣﮭﺎی ﭘر از اﺷﮏ ﺑﮫ ارﺑﺎب ﺧﯾره ﺷدم

ﺗو رو ﺧدا ارﺑﺎب ﻣن ﻧﻣﯾﺧوام ھﻣﺳر دوم ﺑﺷم اون

ﻣرد ﺟﻧون ﺟﻧﺳﯽ داره ارﺑﺎب ﺗو رو خ

ﺧﻔﮫ ﺷو دﺧﺗره ی ﺳﻠﯾطﮫ ﭼﺟوری ﺟرﺋت ﻣﯾﮑﻧﯽ اﻧﻘدر ﺑﯽ ﺣﯾﺎ

ﺑﺎﺷﯽ و درﻣورد اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎ ﻣن ﺣرف ﺑزﻧﯽ

:ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﺑﺎم ﺑرﮔﺷت و ﭘر از ﺗﺣﮑم ﮔﻔت

اﯾن دﺧﺗر ھﻣﺳر ﺧﺎن زاده ﻣﯾﺷﮫ ﺑﺑرﯾدش اﻻن ﺗو اﺗﺎق ﻧﻣﯾﺧوام

ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﮭﺎم ﺑﺎﺷﮫ وﮔرﻧﮫ ﯾﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺳرش درﻣﯾﺎرم

ﺑﺎﺑﺎ و ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﺗم اوﻣدﻧد ﺑﯽ ﺑﯽ دﺳﺗم رو ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﻣن رو ﺑﮫ

ﺳﻣت اﺗﺎق ﺑردﻧد ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ روی ﺗﺧت ﻧﺷﺳﺗم ﮐﮫ ﺻدای ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد

ﭘرﯾزاد ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎه ﮐن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان خانزاده هوس باز

ﺑﺎ ﭼﺷﻣﮭﺎی ﭘر از اﺷﮏ ﺑﮭش ﺧﯾره ﺷدم

ﺗو ﻣﺟﺑوری ﺑﺎ ﺧﺎن زاده ازدواج ﮐﻧﯽ ﺑﺧﺎطر ﻣن ﻣﺎدرت ﺑﻘﯾﮫ

اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ اون ﺧﺎن زاده ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﻣن ﻓﻘط ھﻔده ﺳﺎﻟﻣﮫ ﭼﺟوری ﻣﯾﺗوﻧم ﺑﺎھﺎش دووم ﺑﯾﺎرم

طﺑﻖ رﺳم و رﺳوﻣﺎت ﺗو ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷوھر ﺧواھرت ازدواج ﮐﻧﯽ و

ﺑرای اداﻣﮫ ﻧﺳل ﺧﺎﻧداﻧش ﯾﮫ وارث ﺑدﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎری

ﻗطره اﺷﮏ روی ﮔوﻧم ﭼﮑﯾد

ﺧواھرم ھﻣﯾﺷﮫ از اون ﻣرد ﻣﯾﺗرﺳﯾد اون ﻣرد ﯾﮫ

ﺳﺎدﯾﺳﻣﯽ ﺑود ﺑﺎﺑﺎ ﺗو رو ﺧدا ﻣن ﻣﯾﺗرﺳم

:ﺻدای ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﻠﻧد ﺷد

اﻧﻘدر ﮔرﯾﮫ ﻧﮑن ﺧواھرت ﻣﯾﺗرﺳﯾد ﭼون ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ

ﺧﺎن زاده ﻋﺻﺑﯽ ﺑﺷﮫ ﺧودت ھم ﺧوب ﻣﯾدوﻧﯽ ﺧواھرت

!ﭼﻘدر ﺑﯽ ﭘروا و ﺑﯽ ﺣﯾﺎ ﺑود اﯾن ﺑرای ﯾﮫ

ﻣرد ﻣﺗﻌﺻب ﻣﺛل ﺧﺎن زاده ﺳﺧت ﺑوداﻣﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎن زاده ﺳﻧش از ﻣن ﺑزرﮔﺗره ﻣن ﻓﻘط

ھﻔده ﺳﺎﻟﻣﮫ ﻧﻣﯾﺧوام ﺑﺎھﺎش ازدواج ﮐﻧم ﭼرا ﻣن رو ﻣﺟﺑور ﻣﯾﮑﻧﯾد که به خـواستـه..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان