دانلود رمان دارمت و ندارمت انگار pdf از فاطمه کاظمی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دارمت و ندارمت انگـار pdf از فاطمه کـاظمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه کـاظمـی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/طنز

خلاصه رمان دارمت و ندارمت انگـار

ترانه دختر قصمون دوسال ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشـه اما نمـیتـونه به این عشق اعتراف کنه

تـو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشتـه اما حسش مثل یه نسیم زود

گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه مـیخـوره حالا چجوری مـیشـه ک ترانه به ارش مـیرسه… تازه

تـوی داستان کلی ماجرا هس … سیاست زنانه وروان شناختی وشوهرداری ببینیم ترانه

چطور با کـاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر مـیکنه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان حقمه فاطمه کـاظمـی

قسمت اول رمان دارمت و ندارمت انگـار

سرکلاس نشستھ بودیم وھمھ بچھ ھا درحال جزو نوشتن بودن استاد کیان ھم داش یھ

سره درس مـیـداد منم جونم براتـون بگ داشتم بادقت ھم گوش مـیـدادم ھم مـی نوشتم

وسعی مـیکردم خـوش خط باشھ تابتـونم اخر ترم واینا بخـونم وشایـد خخخ خدارو چھ

دیـدی خدا زد پس کلھ یکی وامد از من جزو گرف بعد یھو عاشقم شـد یھواون یھ نفر

ارش شـد خیلی خـوب خیلی ھم عالیی خخخخ ترانھ تـوبازجوووو زده شـدی

دختروجدان جان من بیخی من شو دارم درس گوش مـیـدم برو بعدا خدمت مـیرسم تا

نصیحتم کنی جان عمھ کتی راس مـیگم .

اره ارواح خاک عمھ ات

اووووف منم خلما بھ درسم برسم والا اینا ک واسھ من نمره نمـیشھ .دیگ تا اخر

کلاس حواسمو دادم بھ درس

بھ محیط درو اطرافم اھمـیت ندادم ..خلاصھ ک یک ساعت ونیم دیگ درس گوشیـدیم تا

اینک کیان جووون بیخیال شـد گفت

خستھ نباشیـد

بااینک درسم خـوب بود ولی واقعا سر کلاس کیان از ھرچی درس ومدرک تحصیلی

بدم مـیومد بسکھ این استاد کیان بااخم ھابا درھم وجدی از اول تااخر جزمـیـداد

وسط دزسم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان