دانلود رمان دختر حاج آقا pdf از شادی قربانی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر حاج آقا pdf از شادی قربانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شادی قربانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

با صدای زنگ ساعت مثل برق پریـده ها از روی جام بلند شـدم.

کمـی سرمو محکم تـو دستم فشار دادم تا موقعیتمو پیـدا کنم.

با صدای کوبش در و صدای عصبانی دایه که مـی گفت:
– تینا مادر دانشگـاهت دیر مـیشـه

گوشیمو از روی عسلی برداشتم و بادیـدن ساعت گوشیم که ۸:۴۰ رو نشون مـی داد،

جیغ بلندی کشیـدم و بدون این که دستـو صورتمو بشورم، شروع کردم به پوشیـدن لباسام.

همونطور که داشتم با هول دکمه های مانتـومو مـی بستم، با خـودم زمزمه مـی کردم:

-وای خدا حتما اون استاد عمامه پوشِ امل اخراجم مـی کنه این ساعت لعنتی چرا دیر صدای نکرش بلند شـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان