دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهNasi30-o مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دختر پسر والیبالی

خستـه و کوفتـه کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم و تـوی پیاده رو قدم زنان راه مـیرفتم.

اسمم آیـدین رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم ۲۶ سالمه و وضع مالی نسبتا خـوبی داریم.

برای درس هم به خارج از کشور اومدم و همـینجا یعنی امریکـا موندگـار شـدم البتـه

گـاهی هم به ایران مـیرم و اونجا به پدر و مادرم سر مـیزنم. اینجا به کمک پدرم

یک شرکت تاسیس کردم تا دستم تـو جیب خـودم باشـه..

رمان پیشـهادی:

دانلود رمان ققنوس عاشق

قسمت اول رمان دختر پسر والیبالی

یه شرکت واردات صادرات قطعات

کـامپیوتر .

خیلی به والیبال عالقه دارم و تـوی کـالساش شرکت کردم.

محیط خـوبی داره و خیلی مدرنه؛مربیمون یک اقای

مـیانساله و منو خیلی دوست داره و به خاطر بازی خـوبم منو

ب لول های باالتر بردن و االن تقریبا حرفه ای بازی

مـیکنم. امروز رو خـواستم واسه تنوع پیاده بیام با و همـین فکرا به خـونه رسیـدم.

یک واحد تـو یه برج ۲۰طبقه واحد بزرگ و خـوبیه ولی از سر من

تنها زیادیه و همـیشـه خدا انقدر کثیف و شلوغه که

به زور یه جا برای نشستن پیـدا مـیشـه.

در واحدو باز کردم و کوله ام رو روی مبل پرت کردم و خـودمم روی کـاناپه لم دادم

حوصله عوض کردن لباسام رو نداشتم واسه همـین با همون لباسا خـوابیـدم.

چشمامو رو هم گذاشتم تا کم کم خـوابم

ببره و نفهیـدم چیشـد که خـوابم برد.

با صدای زنگ موبایلم بیـدار شـدم!

– الو سالم آیـدین کجایی پسر؟

سالم پویا جان منم خـوبم مـیـدونم

–خیل خب، خـوبی؟

ب خـوبیت حاال چیکـار داشتی زنگ زدی؟

روتـو برم هیچی لؤناردو جو برش داشت شرط بندی کرد

حاالم باختـه شام ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان