دانلود رمان در دستان سرنوشت pdf از helga1980 با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در دستان سرنوشت pdf از helga1980 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان helga1980 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/همخـونه ای

خلاصه رمان در دستان سرنوشت

دختری که بعد از ۳ ازدواج ، به اصرار پدرش و شرایطی که هست تن

به چهارمـین ازدواج مـیـده،ازدواجی قراردادی… و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان احساس سرد

قسمت اول رمان در دستان سرنوشت

زینت خانم! زینت خانم! چرا این تلفن روجواب نمـیـدی؟

بله آقا اومدم دستم تـوظرفا بود اومدم

الو، بفرمایین

منزل آقای سروستانی؟

بله بفرمایین

لطفا بفرمایین آقای امـیر سروستانی صحبت کند

گوشی خدمتتـون

-آقاباشماکـار دارن

کیه؟

نمـی دونم معرفی نکرد

خیلی خـوب شما بفرمایین

الوبفرمایین

جناب امـیر سروستانی؟

بله شما؟

لطفا همراه با شناسنامه تشریف بیارین کـالنتری منطقه ۱۱

بله؟واسه چی جناب؟

اگـه اجازه بدین مـیگم خدمتتـون همسرتـون اینجان اگـه مـی خـواین شب اینجا نمونن تا قبل از ۱۱ تشریف بیارین

بله؟ فکر کنم اشتباه گرفتین

خیر جناب درست گرفتیم

اقای محترم همسر من فوت کردند ظاهرن قصد شوخی دارین

خیر شما تشریف بیارین ما با همسر مرحومتـون کـاری نداریم با

سروان احمدی روکرد به دختری که با پرویی سعی داشت گوشی رواز دستش بگیره

-چیکـار مـی کنین خانم

بدین من تا حالیش کنم و گوشی را از دست احمدی کشیـد

سلام جناب سروستانی، آناهیـد اینجاست بایـد بیاین اینجا لطفا خیلی زود

شما؟آناهیـد دیگـه کیه؟ انگـار حالتـون خـوش نیست

جناب امـیر خان سروستانی اگـه یه نگـاه به شناسنامه تـون عنایت بفرمایین مـی بینین غیر همسر در گذشتتـون

اسم یه خانم دیگـه هم تـو شناسنامتـون هست کـافیه یا الزمه بازم تـوضیح بدم

شما با همـین زبون درازتـون اگـه مـیتـونین اون دوست ایـدزی تـون رو از اون تـو در بیارین من آبرو دارم، تا حاال یه

همچین جاهایی پا نگذاشتم،و البتـه حاضر هم نیستم بار اول واسه همچین شخصیت واالیی این کـار رو انجام بدم

یا به پدر محترمشون زنگ بزنی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان