دانلود رمان دوستی دردسر ساز pdf از ترنم لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دوستی دردسر سازدانلود رمان دوستی دردسر ساز pdf از ترنم لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ترنم مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان دوستی دردسر ساز

ترنج دختری که با ندونم کـاری قرص روانگردان مـیخـوره با دوست پسرش رابطه برقرار مـیکنه

اما بعد از اون شب پوریا هیچ چیز رو به عهده نمـیگیره و ترنج برای آبروش مجبوره دست

به دامن مدل معروف امـیر حافظ بشـه..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق شیطون من

قسمت اول رمان دوستی دردسر ساز

نگـاھی به ساعت انداختم و کلافه به زمـین پا کوبیـدم

_اه کجایی پوریا یه ساعت زیر پام علف سبز شـد.

چشمم به خیابون بود که بالاخره ماشین قرمز آخرین مدلش رو دیـدم.

ذوق زده دستی براش تکون دادم. سرعت ماشینش رو زیاد کرد و لحظهی آخر جلوی پام نگـه داشت.

سوار شـدم و غر زدم

_معلوم ھست کجایی؟خستـه شـدم.

عینکش رو از چشمش برداشت و نگـاھی از سر تا پام انداخت و با لحنی

جذاب گفت

_چه عروسکی شـدی.

با ناز خندیـدم

_عروسک بودم.

دستم و کشیـد و بغلم کرد.با ترس گفتم

_نکن پوریا شانس نداریم یھو بابام مـیاد.

دستش روی پھلوم نشست و کنار گوشم کشـدار و فریب دھنده گفت

_خـوب داماد آیندش و ببینه مـگـه چی مـیشـه؟

ازش فاصله گرفتم و با دلخـوری ساختگی گفتم

_بله اینا رو مـیگی اما پا پیش نمـیذاری.

فشاری به دستم داد و گفت

_تنھا که نمـیتـونم بیام جلو خانمم. البتـه من مشکلی ندارم اما نمـیخـوام تـو

کمبودی داشتـه باشی به مامان و بابام گفتم زودتر برای دیـدن

عروسشون بیان ایران اونا ھم مشتاقن اما کـاراشون ھنوز جور نشـده.یه

کم صبر کن قندم به محض اومدنشون عقد مـی کنیم و خانم خـونم مـیشی.

با خنده گفتم

_باشـه.

دستم و بوسیـد و گفت

_قربونت برم که انقدر قانعی. خـوب کجا بریم؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان