دانلود رمان دوسه تا؟ pdf از afsaneh_m با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دوسه تا؟ pdf از afsaneh_m با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان afsaneh_m مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی/طنز/غمـگین

خلاصه رمان دوسه تا؟

داستان ما در مورد دختر شاد و شیطونی به اسم تیناس که

به همراه دوتا ازدوستاش کـافی شاپ زدن و کـار مـیکنن

تینای داستان ما در زمان کودکی گمشـده و تـوسط

خانواده ی دیگـه ای پیـدا مـیشـه و پیش اونا بزرگ مـیشـه

طی یک اتقافی سه تا پلیس جوان وارد داستان مـیشن

وما با ورود این سه تا پسر شاهد اتفاقای جدیـدی مـیشیم

تینای پیچاره داستانمون اتفاقاتی براش مـیافتـه که

برای خـوندن ادامه رمان خـودتـون بیاین و بخـونین

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار هات من

قسمت اول رمان دوسه تا؟

مامان من دارم مـیرم باشگـاه کـاری نداری

مامان:نه دخترم مواظب خـودت باش زودبرگرداباشـه مامانی

مـیرم تـوحیاط خـوشگلمون ک پردرخت وگـالی خـوشگله عاشقشونم

سوارماشین ۲۰۶ام مـیشم پیش به سوی باشگـاه داشتم همـینجورمـیرفتم

یه ماشین ازکوچه داشت باسرعت مـیومد زدبه ماشینم

ازترس جیغ فرابنفش کشیـدم

به جلوپرت شـدم سرم خـورد به شیشـه آخ سرم یکم مالیـدمش

پیاده شـدم ازماشین وای خدانگـاه ماشین خـوشگلم چیشـد

پسره بیشعور کوری کی به تـوگواهی نامه داده نگـاه چیکـارکردی

ماشینموداغون کردی

پسره:ببخشیـد حواسم نبود خانوم من خیلی عجله دارم

کجاکجا حاال بودی صبرکن زنگ بزنم۱۱۰تکلیفمو معلوم کنه

_خانوم خسارتشو مـیـدم

منتظرم بدین

_االن همراهم نیس بفرماییـد این کـارت ملیم دستتـون باشـه اینم شمارم

زنگ بزنین حتما پرداخت مـیکنم بااجازه

نگـاه کنا رفت پسره بز

آخ دیرم شـد دیگ نمـیرسم برم خـونه بهتره

رسیـدم خـونه ماشینو پارک کردم رفتم تـوسالم مامان من امدم

مامان:سالم دخترم چه زود امدی

مامان ازآشپزخـونه امد بیرون سرش پایین بود گفت چرا زود امدی تا

امدم جواب بدم

مامان:ای خدامرگم بده تینا صورتت چیشـده

مامان چیزی نیست تصادف کردم

مامان:ای وای خـوبی سالمـی چیزیت نشـده پاشو بریم دکتر

مامان جونم خـوب خـوبم بعدم جریانو …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان