دانلود رمان روزهایی به رنگ خاکستری pdf از پریسا ش با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان روزهایی به رنگ خاکستری pdf از پریسا ش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پریسا ش مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان روزهایی به رنگ خاکستری

صحرا گذشتـه ای دردناک وعجیبی داره اون ناگفتـه های زیادی تـو گذشتش داره،

امابدون تـوجه به ناگفتـه ها ی زندگ یش، به فکر انتقام

صحرا، بخاطر انتقام دست به قتل مـیزنه

تمام اینا فقط شروع داستان

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان روزهایی به رنگ خاکستری

دختری که با کینه ها وفکر به انتقام بزرگ مـی شـه تمام رنگـای شاد درست تـو همون روز

کذایی از د نیای دخترونش پاک م ی شـه وجاش ی ه رنگ جایگزین تمام رنگ ها ی زندگیش م ی شـه

//خاکستری//

تنها صدای که شنیـد ه م ی شـد صدای کفش ها ی پاشنه بلند من بود که تـو کوچه ی تاریک و

خلوت اکو مـی شود باقدم های شمرده و محکم به سمت در سیاه رنگ بزرگ مـیرم

صدا ی کفش ها ی پاشنه بلند مشکیم بهم اعتماد به نفس م ی داد سر تا پا مشکی

پو شیـده بودم، این باعث شـده بود که تـو ساعت سه و نیم صبح عجیب و مرموز به نظر

برسم شای د برای هر دختر دیگ ه ا ی اونم این موقع تـو یکی از مناطق شمالی لس آنجلس

خطر ناک باشـه، اما واسه من که خـود خطر بودم لذت بخش بود جلوی در سیاه رنگ ایستادم و

ی ه نگـاه دقـیق به قفل در انداختم، قفل در خیلی پ یچیـده بود به همـین آسونی باز نمـی شـد

نزدی ک تر رفتم موهام و پشت گوشم زدم دست کش ها ی سیاهم دستم کردم نفس عمـیقـی

کشیـد م و دستام و تـو جیب کت چرمم کردم و دستگـاه سفی د رنگ کوچیکی بیرو ن آوردم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان