دانلود رمان رینگ و عشق pdf از مریم خسروی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رینگ و عشق pdf از مریم خسروی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم خسروی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان رینگ و عشق

در آن سوی دنیای انسان ها، دنیایی است پاک و ناب برای عاشقانِ دلباختـه!

این رمان داستان دختری خشن و بی احساس رو روایت مـی‌کنه؛

در گذشتـه اتفاقات تلخی براش افتاده و حالا ورق زندگی اش برگشتـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تجاوزی به رنگ عشق

قسمت اول رمان رینگ و عشق

دستکشم رو از دستم درآوردم و گوشـهی رینگ انداختم؛ این مسابقه هم تموم شـد.

روی بینی ام دست کشیـدم تا شـدت شکستگی رو بررسی کنم

آخه این چهارمـین بار بود که دچار شکستگی از ناحیهی

بینی مـیشـدم.

سانا مربی ام باالی سرم ایستاد و گـاز استریل رو دستم داد. کنارم نشست و گفت:

سانا: تا شش ماه آینده حق شرکت تـو مسابقات رو نداری.

خندهی مسخره ای تحویلش دادم. داشت از محاالت حرف مـیزد! من تمام زندگیم تـو همـین رینگ مبارزه خالصه

مـیشـد؛ حتی قـیـد خانواده ام رو هم زدم برای این ورزش، حاال این چی مـیگفت؟

_ ممنون، با این حرفت شادم کردی در حالی که چسب کـاغذی رو روی بینی ام فیکس مـیکرد جدی و سرد گفت:

سانا: اما من شوخی نکردم زارا! هفت ماه دیگـه یه مسابقهی مهم در راهه و بایـد تا اون موقع تـو دورهی ریکـاوری باشی.

هفت ماه دیگـه چه مسابقه ای بود که انقدر برای سانا ارزش داشت؟! ازش سوالی نپرسیـدم و بلند شـدم به سمت رختکن

سالن حرکت کردم. سانا هیچوقت بی دلیل حرفی نمـیزد؛ چون از شرایط من مطلع بود.

لباس هام رو عوض کردم و از سالن بیرون رفتم؛ سوار ماشینم شـدم و راه افتادم سمت خـونه. در طول راه انقدر ذهنم

مشغول دایان بود که نفهمـیـدم چه جوری به خـونه رسیـدم!دایان برادرم بود؛ سه سال

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان