دانلود رمان زندگی به سبک اورانگوتان pdf از صبا حسینی لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگی به سبک اورانگوتان pdf از صبا حسینی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صبا حسینی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/همخـونه ای/کلکلی/طنز

خلاصه رمان زندگی به سبک اورانگوتان

یه دختر از جنس شیطنت که بقول پسر از جنس زندگی

یه پسر از جنس سنگ که بقول دختر از جنس اورانگوتان

حالا این دختر زندگی بخش و این پسر اورانگوتانی باهم چی مـیسازن؟

خب معلومه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ستیز عشق و تمنا صبا حسینی

قسمت اول رمان زندگی به سبک اورانگوتان

دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﻦ،دﯾﺮﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻦ زﻫﺮﻣﺎاااار اي ﺗﻮ روح ﺑﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ

ﭘﺘﻮ رو ﮐﻨﺎر زدم و ﭘﺎ ﺷﺪم اي اﻟﻬﯽ ﺟﺰ ﺟﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮي ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺰﺧﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ﺻﺪاي ﻫﺸﺪار

ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ داد زدم _ﺑﺒﻨﺪ ﻓﮑﺘﻮووو ﺻﺪاي وﺟﺪان ﺑﯿﺸﻌﻮرم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﺟﺪان:ﮔﻮﺷﯽ ﻣﮕﻪ ﻓﮏ داره؟

_ﺗﻮ ﮔﻤﺸﻮ اﺻﻼﺣﻮﺻﻠﺘﻮ ﻧﺪارﻣﺎااا وﺟﺪان:ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ دوﺑﺎره اﻣﻮات ﺗﺮاﻧﻪ رو ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادم و ﭘﺎﺷﺪم و

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻓﺤﺶ

ﻣﯿﺪادم داﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻢ _آخ ﺗﺮاﻧﻪ،آخ ﮐﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ از ﺧﻮاب ﻧﺎزم

ﻫﻤﯿﻨﺠﻮري داﺷﺘﻢ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﺗﺮس ﺑﭽﺴﺒﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﻤﺎ:ﭼﯽ ﻏﺮ ﻏﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﺳﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﻧﻔﺲ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﻮ ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم رو ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻔﺘﻢ _وااااااي ﻧﯿﻤﺎ آﺧﺮش ﻣﻨﻮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺪي ﺗﻮ

ﻏﺮﻏﺮ ﭼﯿﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮر ﻣﯿﮑﺸﻢ دﯾﮕﻪ ﻧﯿﻤﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﻤﺎ:ﭼﯽ ﺷﺪه ﻣﮕﻪ ﺣﺎﻻ؟

_دﯾﻮاﻧﻪ رو ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ دﯾﺸﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮرو زدن ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮم اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدن ﮐﻪ ﻧﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ و واﯾﺴﺘﯿﻢ

اﻻن ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯿﻨﺖ ﻧﯿﻤﺎ ﻏﺶ ﻏﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﺻﻢ در اوﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻢ _ﮐﻮﻓﺖ ﺧﻨﺪه داره؟ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ

ﺟﻠﻮي ﺧﻨﺪﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان