دانلود رمان سکوت یخ زده pdf از مهسا شیخ مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سکوت یخ زده pdf از مهسا شیخ مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا شیخ مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/جنایی

خلاصه رمان سکوت یخ زده

ن سکوت یخ‌زده درمورد دو گروه حق و باطل است که سعی در شکست یکدیگر دارند.

گروهی که افراد آن مدت‌هاست به سکوت دچار شـده‌اند. نیروی پلیس سعی دارند خیلی

زیرکـانه گره‌های عجیبی که از یک باند بزرگ خلافکـار به دست آورده را باز کند….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تلاطم ندا نیکخـواه

قسمت اول رمان سکوت یخ زده

روی تختم دراز کشیـده بودم و به این ماموریت فکر مـیکردم. تا حاال تـو هر ماموریتی

بودم خیلی خـوب انجامش داده بودم ولی این لعنتی شش ماه وقتم رو گرفتـه بود.

دیگـه مخم هنگ کرده بود.

یهو در اتاق باز شـد و دستیارم داخل اتاق شـد. از اینکه کسی بدون در زدن بیاد تـو

اتاقم متنفر بودم؛ برای همـین اعصابم داغون شـد و باعث شـد لحنم تند بشـه:

مـگـه اومدی طویله؟

آرین: ببخشیـد ولی یه کـار مهم پیش اومده.

بیخیال سیگـارم رو روشن کردم و گفتم:

بگو.

آرین: بارمون تـو گمرک گیر کردهمن موندم این که عرضهی یه کـاره ساده رو نداره چرا خالفکـار شـده؟ از اولش هم

خـودم بایـد سراغ بار مـیرفتم؛ اگـه بارمون تـو گمرک گیر مـیکرد ک ل سابقم خراب

مـیشـد. با عصبانیت سیگـارم رو روی پارکت قهوهای اتاق پرت کردم و بلند شـدم و

داد زدم:

یعنی اینقدر بی عرضهای؟ یه کـاره ساده هم نمـیتـونی انجام بدی؟

من هرکـاری تـونستم کردم.

با خشم بهش گفتم:

آره مـیـدونم دختر بازی هم شـد هرکـاری؟

آرین سرشو انداخت پایین داد زدم:

گمشو بیرون.

وقتی آرین رفت روی تخت نشستم و سرم رو بین دستـهام گرفتم. موندم چه

مر گم بوده که تـو این شغل اومدم تا با هزار تا خالفکـار سر و کله بزنم.

بیستـو هفت سالمه ولی به خاطر ماموریتـهای …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان