دانلود رمان شاه فصل pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شاه فصل pdf از صنم احمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان صنم احمدی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان شاه فصل

بهار فرهود، وکیل پایه یک دادگستری بعد از قبول یک پرونده سنگین، به طور نانشناس و

از طریق یک نفر دیگر پی به راز بزرگی از زندگی اش مـیبرد، رازی که تمام کودکی اش

را از او‌گرفتـه بی تـوجه به خطرها و اتفاقات ترسناکی که برایش رخ مـیـدهد

با عظمـی راسخ به دنبال افشای حقـیقت راز بزرگ زندگی اش مـیرود

اما این راه دشوار تر و پر فراز و نشیب تر از تصور بهار است.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ صنم احمدی

قسمت اول رمان شاه فصل

زير چشمـی نگـاهش را به او دوختـه بود، احساس مـیکرد صورتش کمـی به سرخی مـی زند، کـالفه دستی به

پیشانی اش کشیـد. نگـاهش خیره برگـه قضايی مقابلش مانده بود. برگـه ای که مانندش روی هزار بار از زير

دستش رد مـی شـد و با يک امضا خـودش را خالص مـی کرد. مـی دانست که اينبار با يک امضا خالص که نه، پايش

در يک تاالب فرو مـیرود! نگـاهش را از ترازوی باالی برگـه گرفت. مردی که مقابلش، روی مبلمان چرم قهوهای

رنگ دفترش نشستـه بود و فنجان سفیـد رنگ حاوی نسکـافه را در دست داشت و مشغول نوشیـدن آن بود، تیر

رأس بعدی نگ اهش بود. فنجان را روی مـیز گذاشت و کمـی خـودش را عقب کشیـد. کتش را مرتب کرد. سرفه

مصلحتی کرد تا صدايش در بیايد و سپس گفت:

_خب، من منتظرم.

نفس عمـیقـی کشیـد، چشم هايش را باز و بستـه کرد و گفت:

_دلیل اينکه چرا من انتخاب آقای ولدی بودم و نمـی دونم، شايد اين آشنايی ديرينه و شايد کـار کردن و شراکت

با پدرم! به خاطر اسم خـودم تـوی اين برگـه زياد با اين وکـالت موافق …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان