دانلود رمان شیرین تر از شیرینی pdf از هانیه مقصودی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شیرین تر از شیرینی pdf از هانیه مقصودی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هانیه مقصودی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/همخـونهای

خلاصه رمان شیرین تر از شیرینی

شیرین دختری که اسیر دست پدری زورگو که جز حرف خـودش , حرف کسی رو قبول نداره

شیرین رو مجبور به ازدواج با کسی مـیکنه که هیچ حسی بهش نداره فرهاد

یه پسر همه چی تمام اما با دلی شکستـه اونم به نوبه خـودش اسیر سرنوشت و

مجبور به ازدواج تـو راه این ازدواج , عشق بی خبر مـیرسه شیرین مـیشـه

 شیرینتر از شیرینی اما همـیشـه یکی هست که این شیرینی رو تلخ کنه ..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نجابت من

قسمت اول رمان شیرین تر از شیرینی

استاد:خانوم اصالنی اگـه کـارتـون باگوشی تموم شـد یکم به درس گوش بدیـد بد نیستا

به استاد که حاال با پوزخند بهم نگـاه مـیکرد خیره شـدم آب

دهنمو ب سختی قورت دادم و گفتم :معذرت مـیخـوام استاد

استاد-تکرار نشـه خانوم دفعه بعدبرخـورد جدی تری مـیشـه باهاتـون بعد ب سمت تختـه

رفت و دوباره شروع به درس دادن کرد)فقط مـیخـواست منو ضایع کنه خرررر

اه اه شرفم رفت تـوکـالس حاال دفعه بعد برخـورد مـیکنی؟ این برخـورد نبود؟ آیا باز خـورد بود؟

عه چه مـیـدونم

با حرص ب استاد نگـاه کردم .

یهویی چشمم خـورد به کسی ک مـیخـواست بره کنفرانس بده

فرهاد فرهاااد معتمدی..

اییییش پسره ی چندش چقدر من ازش متنفرم خدا.اهااااا همونقدر اوکی اوکی خخخخ

استاد معتمدی عموی فرهاد معتمدی بودحاال مـیگم عموشـه فکر نکنیـد

پیره هاا، خیلی سن داشتـه باشـه۳۷-۳۸ سالشـه اما خب دیگـه عموشـه

ازشانس خـوشکل من خیلی باهم صمـیمـی ان.و استادهم درجریان نفرت و

کل کل من و جناب فرهاد هست برای همـین سرکـالسا حواسش ب منه و

همش گیرمـیـده من بدبختم چیزی نمـیتـونم بگم

اوووووف مـگـه مریضی رشتـه افکـار منو پاره مـیکنی اااه..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان