دانلود رمان غربت تنهایی pdf از مهسا فرخیان با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان غربت تنهایی pdf از مهسا فرخیان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا فرخیان مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان غربت تنهایی

 ثنا دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ

شـده است ؛خانواده ای که یک وعده نمازشان قضا

نمـی شود اما طبق یک قانون نانوشتـه ثنا در مـیان

اعضای خانواده طرد شـده ؛این قانون در نهایت به

دست کسی مـیشکند که یک روز فکرش را هم نمـیکرد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تیوا مهسا فرخیان

دانلود رمان حریر و آتش مسیحه زادخـو

هرچه بیشتر به ساعت سیاه رنگی که دور مچ سفیـد

و ظریفش را قاب گرفتـه بود ،نگـاه مـیکرد ثانیه ها

خستـه تر حرکت مـیکردند؛ از ان روز هایی بود که

حوصله ی هیچکس و هیچ چیز را نداشت و زمان هم

سر لج برداشتـه بود. از نگـاه کردن به خانم تقـی پور

دبیر درس فیزیک حالش بهم مـیخـورد. هیچ وقت

عالقه ای به درس نداشت اما کی به عالیق او تـوجه

مـیکرد؟همـیشـه طبق خـواستـه ی دیگران بایـد پیش

مـیرفت و زندگی مـیکرد، حتی برای انتخاب رشتـه ی

تحصیلی اش هم حرف حسین برادرش با ارزش تر از

خـواستـه ی او بود، بیزار بود از فیزیک و زیست و

شیمـی و حاال سال یازدهم رشتـه ی تجربی را در

دبیرستان مـیگذراند. بماند که از نمره های ثبت شـده

در کـارنامه هایش هم بی عالقگی مشـهود بود .او عاشق

کـار های هنری بود، عاشق موسیقـی و رقص رنگ ها

روی تابلو ها، عاشق صدای چرخ خیاطی و پختن انواع

دسر ها و غذا ها، البتـه به جز غذا های ایرانی ؛دوست

داشت در مدرسه ی فنی حرفه ای تحصیل کند تا

بتـواند هنر محبوس شـده اش را شکوفا کند و به رخ

عالمـیان بکشـد اما حاال در کـالس فیزیک نشستـه و

مدام قانون های نیوتـون را باال و پایین مـیکند و به

ضریب …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان