دانلود رمان من بازیچه نیستم pdf از نسا_عسگری با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من بازیچه نیستم pdf از نسا_عسگری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نسا_عسگری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان من بازیچه نیستم

داستان زندگی دختری به نام اریکـا که پستی و بلندی های

زندگی سرنوشت غیر قابل پیش بینی را برایش رقم مـیزند!

نامزدش اورا رها مـی کند

به شیخ های عرب فروختـه مـی شود

عاشق مـی شود

رنج مـی کشـد

خـوشحال مـی شود

نویسنده این رمان با تمام احساساتش این داستان پرفرازو نشیب را نوشتـه

خـودرا با این داستان یکی مـی داند

با گریه های اریکـا گریه کرده

با خنده هایش خندیـده!

پس خـوشحال مـی شود که شما هم این لحظات شاد و غمـگین را تجربه کنیـد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شاه صنم

دانلود رمان تـو خیلی زشتی نسا عسگری

قسمت اول رمان من بازیچه نیستم

نگـاھی بھ ساعت خرسی روی مـیز ام انداختم

ساعت٣۵:۴دقـیقھ صبح بود چشمام تر شـدت بی خـوابی

استرس و…مـیسوخت

تا۴ساعت دیگھ من تـو کنکورھستم وبایـد تست بزنم

خدایاخـودت مـیـدونی کھ مادربیچاره ام

چقدرنذرونیازکرده تا من قبول شم پس خـودت کمکم کن

ساعت ۴۵:٩ دقـیقھ سرجلسھ بودم تست ھارو بخـوبی

مـیزدم بااین کھ عربی مشکل داشتم و ریاضی

دشواربود اما ھرطورکھ بود تمومش کردم

زمان جواب نتایج کنکور اومد جواب رو کھ گرفتم

سراز پا نمـیشناختم از خـوشحالی فریاد کشیـدم

وخدارو شکر کردم جیغ کشان بھ سمت خـونھ دویـدم

ھرکس کھ من رو مـیـدیـد فکر مـیکرد دیوونھ ام اما

نھ من بھ ارزوم رسیـدم

تـونستم مادرم روسربلند کنم مادرم کھ فھمـیـد خدارو شکر

کرد ناسلامتی دخترش قراربود کھ وکیل بشھ

برعکس مامان بابام اصلا واسش مھم نبود

برای اون تنھا چیزی کھ اھمـیت داره موادشھ اگر موادداشتھ باشھ انگـار دنیارو داره

زندگی من اینھ…

تـویکی ازمنطقھ ھای تقریباپایین تھران زندگی

مـیکنیم باتلاش زیادی کھ تـوی درس خـوندن کردم

تـونستم تـو دانشگـاه دولتی قبول بشم خیلی خـوشحال بودم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان