دانلود رمان مهتاب pdf از samane_taromi با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مهتاب pdf از samane_taromi با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان samane_taromi مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مهتاب

این داستان اگـه به دقت بهش نگـاه کنیم وبخـونیم متـوجه واقـیعت اون مـیشیم .دخالت ها و

اختالاف بین خانوادها باعث جدایی چند نفر شـده موضوع این داستان درباره ی دختری زیبا

وبا استعدادی هستش که از چند سال قبل متـوجه علاقه خـودش به پسر همسایه مـیشـه اما…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان مهتاب

ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﺪام ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻣﺎدر ﺑﺬار از زﯾﺮ ﻗﺮآن ردت ﮐﻨﻢ

از زﯾﺮ ﻗﺮآن رد ﺷﺪم وﻋﺰﯾﺰ وﺑﻮﺳﯿﺪم واوﻣﺪم ﺑﯿﺮون .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از در ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ اون ور ﺗﺮ

دﯾﺪم ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺳﻂ ﮐﻮﭼﻪ اﺳﺖ وﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﻮره ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ از ﮐﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ رد ﺑﺸﻢ اون ور

رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﺪم ﭘﺴﺮه ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاي اوﻧﻪ .ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﻣﻦ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﺣﺲ ﻫﺎﯾﯽ دارم ﭘﺴﺮ ﻣﻮدب و

ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮي ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ؟ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد :ﺑﻠﻪ -ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮن رو ﺑﺮدارﯾﺪ

ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺮم ﺑﯿﺮون اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ رد ﺑﺸﻢ -ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺑﺮداﺷﺖ وﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

اﺗﻮﺑﻮس رﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دﯾﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮﯾﻊ وارد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺪم ﺧﺎﻧﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﻢ

ﮐﻼس A ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﯾﺎ ﺟﺎن ﺑﺮو ﮐﻼس ﺑﺮاي روز اول ﮐﻼس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ

ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻼس ﮐﻪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﯾﻪ ﻟﯿﻮان ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرم ﮐﻼس ﺑﻌﺪﯾﻢ

ﯾﻪ رﺑﻊ دﯾﮕﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﺪ دﯾﮕﻪ اون اﺳﺘﺮس اوﻟﯿﻪ رو ﻧﺪاﺷﺘﻢ وراﺣﺖ درس دادم .ﭼﻪ

ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ازم ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﺪم

،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل روز اوﻟﻢ ﺑﻮد وﯾﻪ ذوق ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻢ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان