دانلود رمان نفس آخر pdf از اکرم حسین زاده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نفس آخر pdf از اکرم حسین زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان اکرم حسین زاده مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان نفس آخر

دختر و پسری که از بچگی با هم بزرگ مـیشن و به هم دل مـیـدن خانواده پسر مذهبی و خانواده

دختر رفتار ازادانه‌تری دارن مسیر عشق دختر و پسر با تـوطئه و خـودخـواهی دیگران دچار دست انداز

مـیشـه و این دو دلداده از هم دور مـیشن حالا بعد از هفت سال شرایطی مهیا شـده تا کینه‌ها و نفرتـها

خـودی نشون بده و شلاقـی بشـه بر پیکر عشقشون و عذاب و شکنجه‌هایی که حق دختر داستان نیست

با اون همه عشق و خـواستن…

رمان پیشنهادی:

دانلود  رمان گرگ پشمالوی من

دانلود رمان درد تنهایی

قسمت اول رمان نفس آخر

تـوقف مـی کند، جای نامانوسی است. نگـاهم روی منظره بیرون مـیایستد.

سوال روی زبانم نمـی چرخد. سکوت مـی کنم. تـوقف که به

خـواست و اراده من نبوده، کسی که ایستاده بایـد تـوضیح دهد. حرکت

کوتاهش را به سمتم حس مـی کنم. سرم را باالتر مـی گیرم. نگـاهم مـیان

چشمانش به اسارت مـی روند. سکوت که طوالنی تر مـی شود، تمایل

من به شنیـدن دلیل باالاتر مـی رود. جای سکوت و سکون و تـوقف

نیست. چهارصد نفر منتظر ما هستند، زبانم همچنان بی حرکت است.

چشمان سرکشش، روی صورتم ایستاده، عمق گرفتـه و در حال

ویرانگری است. نگـاهم لحظه ای از حرکـاتش غافل نمـی شود، لبش

مـیلی متری از هم فاصله مـی گیرد. آوای صدایش در گوشم مـی نشیند:

مـی خـوام بهت یه فرصت بدم، آخرین فرصت…

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان