دانلود رمان هاوام pdf از زهرا بهاروند با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هاوام pdf از زهرا بهاروند با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

    موضوع رمان: عاشقانه

   خلاصه رمان هاوام

دختر قصه ی من، خـودِ گمشـده اش را از لا به لای اتفاقاتی تلخه پیـدا مـی‌کند!

خـودش را برمـیـدارد و مـیـدود در مـیـدان زندگی برای قوی شـدن، تا از ضعفی دوازده

ساله فاصله بگیرد و برخیزد! در این بین اتفاقاتی که رخ مـی‌دهد مسیر زندگی اش

را تغییر مـی‌دهند! مسیری که در آن، جز خدا یاوری ندارد!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان داس

قسمت اول رمان هاوام

با دست هایی که لرزش خفیفشان خارج از اراده و کنترلم بود، بستـه ی قرص

را از روی پاتختی چنگ زدم. دوتا قرص باقـی مانده را از روکش نقره ای رنگ

بیرون آوردم و داخل دهانم انداختم. بدون آب سخت بود، ولی نمـی خـواستم از

این اتاق لعنتی بیرون بروم؛ پس بزاق دهانم را جمع کردم و با پلک هایی که

روی هم فشار مـی دادم، قرص های گرد و صورتی رنگ را به سختی قورت دادم.

روی تخت یک نفره ی چوبی ام دراز کشیـدم و همـین که روی دست چپم افتادم؛

صدایش در گوشم طنین انداز شـد:

– هیچ وقت روی دست چپت نخـواب؛ واسه قلبت خـوب نیست!

چانه ام از بغض لرزیـد. موبایلم را از روی پاتختی برداشتم. اگر حرف

نمـی زدم، امشبم به صبح نرسیـده؛ دق مـی کردم.

به لیست مخاطبین رفتم و روی شماره اش مکث کردم. خـواستم تماس بگیرم؛

اما منصرف شـدم. هیچ دلم نمـی خـواست از صدای گرفتـه ام پی به حال و احوال خرابم ببرد.

صندوق پیام ها را را باز کردم و برایش نوشتم:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان