دانلود رمان هر دو باختیم pdf از A.sahar با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هر دو باختیم pdf از A.sahar با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان A.sahar مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان هر دو باختیم

ترنم به علت بیماری پدرش مجبور مـی شـه اختیارات شرکت مهندسی پ

درش رو به دست بگیره و خـودش اونجا رو اداره کنه. برای جذب نیروی

جدیـد اقدام مـی کنه و فقط یکی نظرش رو جلب مـی کنه

اون شخص هم رادین تابشـه.اما این اقا رادین بدون ماجرا نیست

مجبور شـده به این شرکت بیاد. ترنم اصلا از رادین خـوشش نمـیاد و

همـین جنجالی رو بین اونا راه مـی ندازه که خـوندنی و جالبه….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رویای خیس

قسمت اول رمان هر دو باختیم

تنها کـارایی اوردیـد همـینا هستن؟

پسره با سر خـوشی لبخندی زد: بله.

یه نگـاه دیگـه به نقشـه های ابتدایی پسر

انداختم: یعنی بهترین کـارتـون همـینا بود؟

بله پدرم یه نمونش رو به دوستش نشون داده بود

اونم واقعا از نقشـه ها خـوشش اومد ولی من

دلم مـی خـواست مستقل باشم برای همـین خـودم دنبال کـار گشتم.

خیلی سعی کردم جلوی پوز خند خـودمو بگیرم

به هر بدبختی بود خندمو کنترل کردم و با

جدیت رو به پسر گفتم: باشـه ممنون از این که اومدیـد

حاال اگـه الزم شـد باهاتـون تماس مـی

گیریم.

از جاش بلند شـد و با یه لبخند پت و پهن گفت: همکـاری با شما باعث افتخارمه

” بایـدم باعث افتخارت باشـه اخه اینا چیه کشیـدی؟

لبخندی زدم و گفتم: البتـه اگـه همکـاری در کـار باشـه!

لبخند پسر جمع شـد حال کردم.خـوب زدم تـو پوزش.

قبل از این که کـامال خارج بشـه گوشی رو برداشتم و از الهام خـواستم بیاد دفترم.

الهام این پسره چرا انقدر پکر اومد بیرون؟

از حرص دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم:

حداقل اون قبلیا ادعا هم داشتن تـوهم نداشتن که

از همـین االن خـودشونو همکـار بدونن…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان