دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهره دهنوی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان چتر خیس باران

باران دختری که درگیر قضاوت شـد، قضاوتی که برای چند سال از روال عادی زندگی ش، دورش کرد

دختری که زخم زبان ها و قضاوت ها اون رو رنجوند،

دختری که از خانواده و عشق زندگی ش بریـده و تمام بودن هاش تـوی خـودش خلاصه مـی‌شـه،

اما تصمـیم مـی‌گیره خـودش مسیر زندگی ش رو عوض کنه و در آخر به خـوشبختی برسه.

همراه ما باشیـد با عاشقانه هایمان..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مـیوه منحوس ژیلا

قسمت اول رمان چتر خیس باران

تقه ای به در اتاق خـورد، صدای امـیر علی به گوش رسیـد:

شنیـدم به مشکل فنی برخـوردیـد.

خندیـدم، صدای بهار اومد: داداش برو داخل در باز.

امـیر بالحن بامزه ای گفت: باشـه خـواهر، یاال…یاال…

و، وارد اتاق شـد.

پشتم بهش بود، در اتاق بستـه شـد و امـیر علی گفت:

افتادم تـو دام عاشقـی نفهمـیـدم نفهمـیـدم.

معذب خندیـدم.
امـیر سمتم اومد با لحن شوخی گفت: یه زیپ نمـیتـونیـد

ببندیـد بعد بهتـون گواهینامه هم مـیـدن.

با حرص گفتم: چه ربطی به گواهینامه داره؟

نزدیک تر شـد و دستش رو دور کمرم انداخت و…

بوی بارون به مشامم رسیـد، قطرات بارون آروم آروم روی شیشـه ماشین سر مـیخـورد. به آسمون خیره شـدم و با

خـودم غر زدم: اه لعنت، االن چه وقت بارون اومدن؟

نا خـودآگـاه، ابرو هام در هم گره خـورد.

شیشـه ماشین رو باال دادم، گوشـه لبم رو به دندون گرفتم

 و به تابلوی رو به روم، زل زدم: سالن زیبایی باران.

صدایی زنگ موبایلم سکوت ماشین رو

شکست.

با دیـدن اسم گـالره وصل کردم و آروم گفتم: بله؟ با مکث گفت:

کجایی؟ نمـیخـوای بیای؟ این مونده رو دستم چیکـار

کنم؟

با دست روی فرمون ضرب گرفتم: بارون

 

 

 

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان