دانلود رمان چرا فهمید pdf با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چرا فهمـیـد pdf زهرا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/خیانتی

خلاصه رمان چرا فهمـیـد

زنے کهـ چشماشو مـیبندهـ رو حقایق پا مـیزارهـ رو عهداش

شوهری که طلاقش مـیـده

قلبی که مـیشکنهـ

زنی که تاوان همه گناهاشو پس مـیـدهـ

تباه شـدن زندگی

اخرش چی مـیشـه انیسا؛کیارش؛انوش

خـوابچی مـیشن چه اتفاقاتی مـیفتـه

کسی نمـیـدونه

رمان بسیار عالییییییی..

دانلود رمان عشق واهی از زهرا

بخش اول رمان چرا فهمـیـد

ساعت دو نصفه شب بود ولی من هنوز داشتم به انوش فکر مـیکردم به عشقـی

که نسبب ت بهد داشببتم به گناهی که داشببتم مرتک د مـیکنم به

شوهری که االن کنارم خـوابیـده بود ولی ح سی بهد ندا شتم یک ساله که من

حسببی به این مردی که کنارم خـوابیـده ندارم فقـی یه مودود افببافی بوده تـو

زندگیم،یه مانع،یه اسم تـو شناسنامه

انوشی که یک ساله باهاش آشنا شـدم درست روز ازدوادم پسری که گفت

حتی اگـه شوهرداشتـه باشی باز من عاشقتم دوس نم ِ ت دارم منتظرت مـیمو

گوشیمو برداشتم وروی اسم نوشین مکث کردم اسم انوش رو نوشین سیو کرده

بودم که کیارش متـوده نشبه نوشبین دوسبتم بودبماطر همـین کـارم راحت تر
بود
بهد اس ام اس دادم:فردا مـیموام ب ینمت

گوشببی دسببتم بود ومنتظر بودم که دواب بده که کیارش لتی زد و خمـیازه

کشیـدو یه چشمشو باز کرد:با کی حرف مـیزنی آنی

با نوشین.

+این نوشین خـواب وخـوراکو ازت گرفتـه ها.

گیر نده کیا.

+گیر نمـیـدم آنیسا بجای بازی با اون ماسماسک بگیر بخـواب

گوشی واز دستم گرفت وگذاشت تـو دی د دستمو گرفت ومنو کشیـد تـو بغلد

گونمو ب*و*سیـد وگفت:بمواب آنی.

ل مو به د ندون گرفتمو چشبب مامو بسببتم ا گـه یه روز مـیفهم یـد که بهد

خ*ی*ا*ن*ت کردم چیکـار مـیکرد

منو مـیکشت

بد مـیشـد

یا بازم انقدر خـوب و مهربون مـیموند.

چشمامو بستم

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان