دانلود رمان کومه pdf از طیبه حیدرزاده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کومه pdf از طیبه حیـدرزاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان طیبه حیـدرزاده مـیباشـد

موضوع رمان:اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان کومه

مانلی با اسفندیار مرموز وهفت خط مجبور به ازدواج مـی شود ولی بعد از مدتی همه زندگیش

به تاراج و نابودی مـیرود، بعد از گذشت چندسال درحالی

باهم روبرو مـی شوند که اسفندیار متاهل است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان کومه

تنها کسی که از راز عاشقـیم به اسفندیار خبر دارد؛ سلیمه نامادریم است !

من هی چ دلی ل منطقـی برای دوست داشتن اسفندیار ندارم، اگر ذره ای منطق و

عقل در سرم بود ، نبایستی عاشق اسفندیا ر مـی شـد م اینکه برای فرار از آن

خانه منحوس تـه بازارچه ضیا، بایـد عاشق مرد پولداری از شـهر دیگری مـی شـدم

ولی هر روز صبح با خستگی کرکره مغازه اسباب بازی فروشی را بالا مـی دهم ،

گویی من شاهزاده ای مفلس در شـهر پر از گرد و غبار عروسک ها، تـوپ های

پلاستیکی هستم از پشت ویتری ن شیش ه ای منتظر آمدن و بساط کردن

بلال فروش در جلو مغازه مـی مانم این مغازه اسباب بازی فروشی در خیابا ن فرعی،

کنار مغازه درب و داغو ن مشـهدی جعفر تنها پناهگـاه امنم در ای ن دنیاست

هرچن د صاحب مغازه پیرمرد خسیسی است که سر ماه دستمزد فروشندگی ام

را با دستان لرزانش صدباره مـی شمارد، بعد در کف دست م مـی گذارد

از زیر کلاه مشکی عهد بوقش زیر چشمـی اسکناس ها را تا کیفم دنبال مـی کند

هر عصر نظام برای تحوی ل گرفتن دخل روز سراغم م ی آیـد ، دلهره وحشتناکی

را در شکمم حس مـی کنم چشمانش که گوشـه آن ه ا را قـی گرفتـه، اطراف مغازه

حتی گرد و غبارش را مـی پایـد، گویا حساب آن ها را..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان