دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا اعتماد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

قهرمان داستان من « ستاره » است یه دختر بیست ساله ی معمولی و دوست داشتنی

دختری که تـوی رویاهاش غرقه اما تـوی واقعیت زندگی مـی کنه هنوز بچه ست

اما بزرگونه رفتار مـی کنه همون قدر مهربونه؛ همون قدرم خشن و بی احساس مـی شـه

یه دختر که خستـه نمـی شـه! مشکل خاصی نداره؛ نه پولداره ؛ نه فقـیر

نه خیلی خـوشگله نه معمولی! مثل من؛ مثل شما ؛ مثل خیلی از دخترای دیگـه!

ستاره؛ زندگی شو مـی کنه ؛ زندگی ظاهرا عادی شو اما همـیشـه که قرار نیست

زندگیش تکراری باشـه! اگر قرار بود که قهرمان قصه ی من نمـی شـد! ستاره با

یه پیشنهاد سخت روبرو مـیشـه پیشنهادی که بایـد برای یک عمر قبولش کنه

سختی هاشو تصمـیم مـی گیره و مـی افتـه تـوی پستی و بلندی های این زندگی

 آخر قصه چی مـیشـه ؟؟

ستاره خانوم مـی شـه!

همون زنی که دوست داشت

بانوی یه خـونه !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خـوابی از جنس مرگ

قسمت اول رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

کوچھ را کھ پیچیـد، صدای «الله اکبر» از مسجد بلند شـد و بھ اضطرابش اضافھ

کرد روبرویش، دقـیقا نبش کوچھ، پسر را کنار سوپر مارکت دیـد روی جعبھ ی

نوشابھ ای نشستھ بود و با لبخند نگـاھش مـی کرد

ستاره چشمانش را بست و اخم مـیان صورتش خانھ کرد پسر بلند شـد و چیزی گفت

کھ با سر و صدای موتـوری کھ از خیابان رد شـد، ستاره چیزی نشنیـد و از تھ قلب

برای این نشنیـدن خـوشحال شـد! سرعتش را بیشتر کرد اما پاھای خستھ اش، بیشتر از

این تـوان نداشت احساس مـی کرد درون سینھ اش پر

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان